Training2000 (IT)

TRAINING 2000, farklı sektörlerde eğitim ve öğretim deneyimi olan, bölgesel eğitim için Marche Bölgesi’nde sertifikalı bir yetişkin eğitim merkezidir. AB düzeyinde, Training2000, Hayat boyu öğrenme programı (LLP) ve ERASMUS+ programı kapsamında uygulanan eğitimde (karma öğrenme) yeni metodolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinde yer almaktadır. 1992 yılından bu yana Training2000, çoğu Avrupa ülkesinden ortaklarla birlikte eğiticilerin eğitimi, şirketlerde çalışanların yeniden kalifikasyonu, çıraklık eğitimi, eğitimde Bilgi Teknoloji Araçları, iş modelleri, eko-sürdürülebilirlik, yeterliliklerin doğrulanması, kültürel farkındalık ve döngüsel ekonomi ile ilgili konuları kapsayan çeşitli uluslararası projelerde yer almıştır. Training 2000 İşgücü piyasası ve kişisel kullanım için BİT ve sosyal medya kullanımında çalışanlar, girişimciler ve dezavantajlı gruplar için yetkinlikleri tanımlamayı ve eğitim sağlamayı amaçlayan farklı Avrupa projelerinde yer almaktadır.

HÉTFA Research Institute (HU)

HETFA Araştırma Enstitüsü, kamusal tartışmaların ve kamusal kararların kalitesini artırmak amacıyla karar alıcılara ve politika uzmanları topluluğuna ulusal ve yerel politika konularında faydalı ve kanıta dayalı analizler sunan Budapeşte’deki bağımsız bir düşünce kuruluşudur. HETFA, araştırma projelerinde multidisipliner bir yaklaşım kullanmaktadır. HETFA, kamu politikası analizi, ekonomik ve sosyal araştırmaların yanı sıra bölgesel ve kentsel kalkınma alanlarında da faaliyet göstermektedir. Daha iyi anlamak için ekonomi, politika ve sosyoloji sonuçlarını uygular. Macaristan ve Orta Avrupa koşulları hakkındaki kapsamlı bilgisine dayanarak, Avrupa’nın mevcut sosyo-ekonomik durumunun daha iyi anlaşılmasına ve yeni, yenilikçi politika çözümlerinin belirlenmesine katkıda bulunmak için uluslararası düzeyde politika ile ilgili araştırmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Gebze Technical University (TR)

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ; 1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) olarak kurulmuştur), Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan araştırma odaklı bir devlet üniversitesidir ve ileri eğitim ve öğretim yanında öncelikli hedefi bölgedeki 3 Teknopark, 18 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 35 Ar-Ge tesisine de katkıda bulunarak en son teknolojiye sahip araştırmalara ve toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktır. URAP tarafından akademisyen başına düşen yayın sayısı, akademisyen başına düşen atıf sayısı, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ve akademisyen sayısı gibi kriterlere göre yapılan “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında dördüncü sırada yer almıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan “Girişimcilik Endeksi “nde GTÜ, “teknoparkı olmayan üniversiteler” arasında ilk sırada yer almaktadır. Her geçen gün artan kalitede eğitim-öğretim ve araştırma yapma çabalarını sürdüren GTÜ, 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak yeni bir statü kazanmıştır.

European Entrepreneurs CEA-PME (BE)

Avrupalı Girişimciler CEA-PME (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises), gönüllü olarak bir araya gelen küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) en büyük konfederasyonudur. Brüksel merkezli, 27 Avrupa derneğini üye olarak kabul eden, 2.4 milyondan fazla işletmeye sahip ve 20 milyondan fazla kişiyi istihdam eden bir iş federasyonudur. Avrupa, Amerika, Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki 15 ortak dernekle ilişkileri sürdürmektedir. Avrupalı Girişimciler CEA-PME, KOBİ’ler için Tek Pazar’ı açar ve KOBİ’lerin kolektif çıkarlarının temsilcisi olarak hareket ederek onlara Avrupa ekonomisi için taşıdıkları önemle orantılı bir söz hakkı verir. Ayrıca mesleki eğitim, dijitalleşme ve dijital becerilerin yaygınlaştırılması ile yeşil geçiş/politika alanlarında da aktif olarak birçok projeye liderlik etmektedir.
Buna ek olarak, Avrupalı Girişimciler CEA-PME, birçok üyesine ve onların ilişkili şirketlerine, Avrupa mevzuatı, AB Politikaları, iç pazar, Avrupa programları ve yapısal fonlarla ilgili tüm konularda bilgi ve tavsiye şeklinde destek sunmaktadır.

Innogestiona Ambiental (ES)

Innogestiona, çevre, iklim değişikliği, enerji, ICT, tarım, su, hareketlilik, gıda zincirleri, kültür ve diğer alanlarda inovasyon projelerinin geliştirilmesinde uzun bir geçmişe sahip çevre ve mühendislik hizmetlerinin sağlanmasında deneyime sahip 18 profesyonelden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından oluşturulan bir İspanyol KOBİ’sidir (çevre mühendisliği şirketi). Innogestiona ekibi, FP7, H2020, Ufuk Avrupa, LIFE+, ERASMUS+, Interreg gibi programlarda Avrupa inovasyon projelerinin uygulanmasında 20 yılı aşkın deneyime sahip endüstri ve kimya mühendisleri, çevreciler, biyologlar, ekonomistler, sosyologlar ve hukuk mezunlarından oluşmaktadır. Innogestiona, Extremadura bölgesindeki farklı endüstrilere çevresel izleme planlarından çevresel etki değerlendirmesi veya biyoçeşitlilik çalışmalarına kadar çevresel hizmetler sunmaktadır. Innogestiona ayrıca nesli tükenmekte olan türler için çeşitli biyoçeşitlilik koruma programlarını yönetmekte, uygun tarımsal-çevresel önlemlerin uygulanması için farklı bölgelerdeki çiftçiler ve kilit aktörlerle anlaşmalara varmaktadır.

Sunrise Tech Park (LT)

Sunrise Teknoloji Parkı (STP), yerleşkesindeki bilgi ekonomisini canlandırmak amacıyla 2003 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. STP, iş destek girişimlerini uygulamakta, yeni başlayanlar, genç yenilikçi şirketler ve bilgi yoğun işletmeler için altyapı, teknoloji transferi, inovasyon destek hizmetleri sağlayarak iş ve bilim işbirliğini teşvik etmektedir. STP, kurucuları Vilnius Şehir Belediyesi, 2 büyük üniversite, teknoloji ve bilişim şirketlerinin yanı sıra Sunrise Valley Kampüsünün 5 açık erişim merkezi ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bir iş destek kuruluşu olarak STP, ortak çalışma alanı, ön hızlandırıcı ve kuluçka programının yanı sıra bilgi yoğun şirketler için tesisler sunmaktadır. Vilnius Teknik Üniversitesi, Vilnius Üniversitesi, Fiziksel ve Teknolojik Bilim Merkezi ve kampüs içindeki Yaşam Bilimleri Merkezi ile yakın işbirliği, KOBİ’lerin Ar-Ge ve teknoloji transferinde desteklenmesinin bel kemiğini oluşturmaktadır.

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (CH)

SUPSI, İsviçre’nin dokuz profesyonel üniversitesinden biridir, www.supsi.ch. Üniversite düzeyinde, en ileri mesleki eğitime ve uygulamalı araştırmaya yönelik bir akademik enstitü olarak tanınmaktadır. SUPSI bünyesinde Yenilikçi Teknolojiler Departmanı (DTI, www.supsi.ch/dti) lisans ve yüksek lisans derslerinin yanı sıra sürekli eğitim programları da sunmaktadır. Bu bölümde Eğitim ve Açık Bilim Teknolojileri grubu, hem akademik derslerde hem de araştırma projelerinde BİT teknolojilerinin uygulanmasında önemli bir deneyime sahiptir. Araştırma konusunda, AB Yaşam Boyu Öğrenme Programı (LLP) ve ERASMUS+ projelerinde uzun bir deneyime sahiptir ve burada eğitim için uygun ve yenilikçi BİT teknolojilerinin kullanımında önemli bir destek sağlamaktadır. Ana araştırma alanları arasında e-öğrenme teknolojileri, açık eğitim kaynakları (OERs), mikro kimlik bilgileri, Açık Veri ve Karma Gerçeklik yer almaktadır.